Zabrousili jste na e-shop, který využívá cookies

Co jsou cookies a k čemu je potřebujeme? Jsou to soubory, které nám pomáhají zlepšovat e-shop, aby se vám lépe nakupovalo. Díky nim vám můžeme ukazovat jen reklamu, o kterou stojíte, a nic tak nezvrtáme. Dovolíte nám je sbírat?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Bezpečnostní pokyny pro správné použití brousicích nástrojů

Tento text obsahuje bezpečnostní pokyny, které je bezpodmínečné nutné dodržovat v rámci vlastní bezpečnosti.

Obecná bezpečnostní opatření

Nesprávné používání brusných nástrojů je velmi nebezpečné.

 •  Vždy dodržujte pokyny uvedené na brousicích nástrojích a bruskách.
 • Ujistěte se, že brusný nástroj je vhodný pro danou operaci. Před každým použitím se ujistěte, že brousicí nástroj není žádným způsobem poškozen.
 • Vždy dodržujte pokyny pro správnou manipulaci a skladování brusného nástroje.

Berte na vědomí potenciální rizika při používání brusných nástrojů a dodržujte bezpečnostní opatření. Možná rizika:

 • Fyzický kontakt s brusným nástrojem při aplikaci – vysoká obvodová rychlost kotouče
 • Poranění způsobené roztržením poškozeného brusného nástroje
 • Kontakt s částicemi opracovávaného materiálu, používaného nástroje, vzniklé jiskry, prach a plyny
 • Hluk
 • Vibrace

Používejte pouze brusné nástroje, které splňují nejvyšší bezpečnostní standardy. Tyto výrobky jsou označeny příslušnou EN-normou a/nebo značkou „oSa“:

 • EN 12413 pro pevné brusné nástroje (s keramickým, pryskyřičným nebo jiným pojivem)
 • EN 13236 pro brusné nástroje s diamantem nebo nitridem boru
 • EN 13743 pro speciální brusné nástroje na podložce (vulkanfíbrové brusné disky, lamelové brusné kotouče všech tvarů – radiální, talířové, na stopce)

Nikdy nepoužívejte stroj, který není v pořádku nebo má vadné části.

Zaměstnavatel by měl provést vyhodnocení rizik všech procesů v oblasti broušení, aby mohla být přijata příslušná ochranná opatření. A též musí zajistit příslušná školení zaměstnanců.

Ochranná opatření

Fyzický kontakt s brusným nástrojem

 • Při použití brusiva musí být přijata bezpečnostní a ochranná opatření. Nenoste volné oblečení, kravaty ani šperky. Skryjte dlouhé rozpuštěné vlasy.
 • Zabraňte nechtěnému zapnutí stroje před dostatečným upevněním nástroje při montáži nebo výměně brusného nástroje. Pokud je to nutné, odpojte přístroj z elektrické sítě.
 • Nikdy neodstraňujte instalované ochranné vybavení stroje, a dbejte, aby bylo vždy bezpečně připevněné při každém zapnutí přístroje.
 • Při ručním broušení používejte vždy ochranné rukavice a vhodné oblečení. Rukavice doporučujeme alespoň se stupněm ochrany podle směrnice EN 388 kategorie 2.
 • Před opuštěním stroje a jeho ponechání bez dozoru se ujistěte, že je zcela v klidu a vypnutý.

Poranění způsobené roztržením brusného nástroje

 • Použití brusných nástrojů vyžaduje velkou opatrnost, protože je lze snadno poškodit. Před použitím byste je proto měli vždy zkontrolovat, zda nejsou poškozeny.
 • Brusivo musí být skladováno tak, aby bylo chráněno před škodlivými vlivy vlhkosti, mrazu a velkými teplotními výkyvy, jakož i před mechanickým poškozením.
 • Brusivo na podkladu (brousicí papíry, plátna, fíbr) by mělo být skladováno při teplotě 18 - 22˚C a při relativní vlhkosti vzduchu 45 – 65%.
 • Brusné pásy by měly být zavěšeny na tyči nebo háku o minimálním průměru 50 mm.
 • Nikdy nepoužívejte brusné nástroje po datu spotřeby (uvedeno na brusném nástroji). Pokud datum spotřeby není uvedeno na brusném nástroji, řiďte se následujícími pokyny:
  • produkty na bázi pryskyřičného pojiva a šelaku mají trvanlivost 3 roky
  • brusné kotouče s gumovým pojivem 5 let
  • keramicky pojené kotouče 10 let
 • Dodržujte varovná či jiná bezpečnostní opatření uvedená na brusném nástroji nebo jeho obalu.

Piktogramy

Nelze použít v ručně vedených bruskách
Nelze použít v ručně vedeních řezacích strojích
Nelze použít pro broušení za mokra
Používejte pouze s podložným talířem
Nelze použít pro stranové broušení
(broušení pod úhlem)
Dbejte bezpečnostních předpisů v návodu
Nepoužívejte, je-li nástroj poškozen
Použijte ochranu zraku, sluchu, pracovní rukavice a nasaďte ochrannou dýchací masku

 

 • Pro danou operaci použijte vždy vhodný brusný nástroj. Nedostatečně identifikovatelný nástroj nesmí být nikdy použit.
 • Při montáži a upevnění nástroje dbejte na doporučení, uvedená na etiketě nebo na stroji (brusce), např. směr otáčení upevňovací matice nebo způsob upnutí.
 • Při upínání brusného nástroje nikdy nepoužívejte sílu a neupravujte brusné nástroje.
 • Nikdy nepřekračujte maximální pracovní rychlost.
 • Ujistěte se, že jsou použity vhodné příruby, že jsou v dobrém technickém stavu, bez přítomnosti cizích látek (jako jsou např. třísky)
 • Kde je to předepsáno, použijte podložku mezi brusný nástroj a přírubu (např. z kartonu). Upínací zařízení neutahujte příliš pevně.
 • Po každém upnutí brusného nástroje spusťte zkušební provoz po dobu min. 30 vteřin při povolené pracovní rychlosti a se správně upevněným ochranným krytem. Držte nástroj tak, aby Vás případné úlomky při roztržení nástroje nezranily.
 • Nikdy neodstraňujte ochranné kryty strojů a zajistěte, aby byly v dobrém stavu a správně nainstalovány.
 • Obrobek musí být bezpečně a řádně upnut, rovněž příslušné opěry a úchyty musí být vhodně a bezpečně nastaveny.
 • Spusťte přístroj pouze tehdy, není-li mezi obrobkem a brusným nástrojem žádný kontakt.
 • Vyvarujte se mechanickému poškození brusného nástroje způsobeného tlakem, rázy nebo přehřátím.
 • Bruste pouze k tomu určenou plochou brusného nástroje. Vyhněte se broušení okrajem brusných pásů, používejte pokud možno střed brusného pásu.
 • Zamezte zablokování kotouče v řezu, jeho nerovnoměrnému opotřebení, aby byl zachován odpovídající výkon brusného nástroje. Pokud je to nutné, pracovní plochu brusného nástroje orovnejte.
 • Po vypnutí stroje nechte nástroj doběhnout do klidové pozice bez použití síly na jeho brždění.
 • Před vypnutím stroje nejprve vypněte a odpojte přívod chladící kapaliny a odstraňte přebytečnou chladící kapalinu z brusného nástroje.
 • Brusné pásy, které nejsou používány, by neměly být napnuty silou.

 Brusné částice, jiskry, prach a výpary

 • Vdechování brusného prachu může vést k poškození plic.
 • V případě broušení za sucha musí být instalováno odpovídající odsávací zařízení.
 • Nepoužívejte brusné nástroje v blízkosti hořlavých materiálů.
 • I když je k dispozici odsávací systém, doporučujeme při broušení za sucha používat respirátor dle směrnice EN 149.
 • Ochranné příruby nebo kryty musí být nastaveny tak, aby úlomky a jiskry odváděly ve směru od obsluhy.
 • Proveďte dodatečná ochranná opatření, jsou-li v blízkosti další osoby.
 • Při všech procesech broušení zásadně doporučujeme ochranu očí. Pro ruční broušení doporučujeme používat ochranné brýle nebo štít na obličej.
 • Pro ochranu očí doporučujeme dodržet minimálně ochranný faktor stupně B dle směrnice EN 166.
 • Vždy používejte vhodný brusný nástroj pro danou operaci. Nevhodný brusný nástroj může způsobit vznik nadměrného množství brusných částic a prachu.

Hluk

 • V souladu se směrnicí EN 352 doporučujeme používat ochranu sluchu bez ohledu na úroveň hluku, a to při všech aplikacích brusných nástrojů při ručním broušení.
 • Ujistěte se, že brusný nástroj je vhodný pro danou operaci. Nevhodný brusný nástroj může způsobit nadměrný hluk.

Vibrace

 • Vibrace mohou při používání ručně vedených brusek vést k poškození zdraví.
 • Přijměte okamžitě ochranná opatření, pokud po 10 min. nepřetržité práce s brusným nástrojem máte pocit brnění, píchání nebo nedoslýchavosti.
 • Účinky vibrací jsou výraznější v chladných podmínkách, proto udržujte ruce v teple a pravidelně procvičujte ruce a prsty. Používejte moderní přístroje s nízkou hladinou vibrací.
 • Dbejte na dobrý technický stav Vašeho přístroje. V případě nadměrných vibrací přístroj vypněte a nechte zkontrolovat.
 • Používejte kvalitní brusné nástroje a dbejte na jejich dobrý technický stav.
 • Udržujte upevňovací příruby a podložné talíře v dobrém technickém stavu. Vyměňte je ihned, jakmile zjistíte jejich opotřebení nebo deformaci.
 • Nedržte obrobek nebo stroj příliš pevně a nevyvíjejte přílišný tlak ani na brusný nástroj.
 • Vyhýbejte se nepřetržitému používání brusného nástroje. Používejte vhodný brusný nástroj, neboť nevhodný výrobek může způsobit nadměrné vibrace.
 • Dávejte pozor na fyzické příznaky vibrací – je-li to nezbytné, vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace brusných nástrojů

 • Opotřebované nebo vadné brusné nástroje musí být zlikvidovány v souladu s místními nebo národními předpisy.
 • Více informací je k dispozici na bezpečnostních listech Vašich dodavatelů.
 • Berte na vědomí, že brusné nástroje mohou být při broušení kontaminovány.
 • Vyřazené brusivo by mělo být zničeno, aby se zabránilo jeho opětovnému použití.