Bezpečnostní pokyny pro správné použití brousicích nástrojů

Tento text obsahuje bezpečnostní pokyny, které je bezpodmínečné nutné dodržovat v rámci vlastní bezpečnosti.

Obecná bezpečnostní opatření

Nesprávné používání brusných nástrojů je velmi nebezpečné.

 •  Vždy dodržujte pokyny uvedené na brousicích nástrojích a bruskách.
 • Ujistěte se, že brusný nástroj je vhodný pro danou operaci. Před každým použitím se ujistěte, že brousicí nástroj není žádným způsobem poškozen.
 • Vždy dodržujte pokyny pro správnou manipulaci a skladování brusného nástroje.

Berte na vědomí potenciální rizika při používání brusných nástrojů a dodržujte bezpečnostní opatření. Možná rizika:

 • Fyzický kontakt s brusným nástrojem při aplikaci – vysoká obvodová rychlost kotouče
 • Poranění způsobené roztržením poškozeného brusného nástroje
 • Kontakt s částicemi opracovávaného materiálu, používaného nástroje, vzniklé jiskry, prach a plyny
 • Hluk
 • Vibrace

Používejte pouze brusné nástroje, které splňují nejvyšší bezpečnostní standardy. Tyto výrobky jsou označeny příslušnou EN-normou a/nebo značkou „oSa“:

 • EN 12413 pro pevné brusné nástroje (s keramickým, pryskyřičným nebo jiným pojivem)
 • EN 13236 pro brusné nástroje s diamantem nebo nitridem boru
 • EN 13743 pro speciální brusné nástroje na podložce (vulkanfíbrové brusné disky, lamelové brusné kotouče všech tvarů – radiální, talířové, na stopce)

Nikdy nepoužívejte stroj, který není v pořádku nebo má vadné části.

Zaměstnavatel by měl provést vyhodnocení rizik všech procesů v oblasti broušení, aby mohla být přijata příslušná ochranná opatření. A též musí zajistit příslušná školení zaměstnanců.

Ochranná opatření

Fyzický kontakt s brusným nástrojem

 • Při použití brusiva musí být přijata bezpečnostní a ochranná opatření. Nenoste volné oblečení, kravaty ani šperky. Skryjte dlouhé rozpuštěné vlasy.
 • Zabraňte nechtěnému zapnutí stroje před dostatečným upevněním nástroje při montáži nebo výměně brusného nástroje. Pokud je to nutné, odpojte přístroj z elektrické sítě.
 • Nikdy neodstraňujte instalované ochranné vybavení stroje, a dbejte, aby bylo vždy bezpečně připevněné při každém zapnutí přístroje.
 • Při ručním broušení používejte vždy ochranné rukavice a vhodné oblečení.  Rukavice doporučujeme alespoň se stupněm ochrany podle směrnice EN 388 kategorie 2.
 • Před opuštěním stroje a jeho ponechání bez dozoru se ujistěte, že je zcela v klidu a vypnutý.

Poranění způsobené roztržením brusného nástroje

 • Použití brusných nástrojů vyžaduje velkou opatrnost, protože je lze snadno poškodit. Před použitím byste je proto měli vždy zkontrolovat, zda nejsou poškozeny.
 • Brusivo musí být skladováno tak, aby bylo chráněno před škodlivými vlivy vlhkosti, mrazu a velkými teplotními výkyvy, jakož i před mechanickým poškozením.
 • Brusivo na podkladu (brousicí papíry, plátna, fíbr) by mělo být skladováno při teplotě 18 - 22˚C a při relativní vlhkosti vzduchu 45 – 65%.
 • Brusné pásy by měly být zavěšeny na tyči nebo háku o minimálním průměru 50 mm.
 • Nikdy nepoužívejte brusné nástroje po datu spotřeby (uvedeno na brusném nástroji). Pokud datum spotřeby není uvedeno na brusném nástroji, řiďte se následujícími pokyny:
  • produkty na bázi pryskyřičného pojiva a šelaku mají trvanlivost 3 roky
  • brusné kotouče s gumovým pojivem 5 let
  • keramicky pojené kotouče 10 let
 • Dodržujte varovná či jiná bezpečnostní opatření uvedená na brusném nástroji nebo jeho obalu.

Piktogramy

Nelze použít v ručně vedených bruskách
Nelze použít v ručně vedeních řezacích strojích
Nelze použít pro broušení za mokra
Používejte pouze s podložným talířem
Nelze použít pro stranové broušení
(broušení pod úhlem)
Dbejte bezpečnostních předpisů v návodu
Nepoužívejte, je-li nástroj poškozen
Použijte ochranu zraku, sluchu, pracovní rukavice a nasaďte ochrannou dýchací masku

 

 • Pro danou operaci použijte vždy vhodný brusný nástroj. Nedostatečně identifikovatelný nástroj nesmí být nikdy použit.
 • Při montáži a upevnění nástroje dbejte na doporučení, uvedená na etiketě nebo na stroji (brusce), např. směr otáčení upevňovací matice nebo způsob upnutí.
 • Při upínání brusného nástroje nikdy nepoužívejte sílu a neupravujte brusné nástroje.
 • Nikdy nepřekračujte maximální pracovní rychlost.
 • Ujistěte se, že jsou použity vhodné příruby, že jsou v dobrém technickém stavu, bez přítomnosti cizích látek (jako jsou např. třísky)
 • Kde je to předepsáno, použijte podložku mezi brusný nástroj a přírubu (např. z kartonu). Upínací zařízení neutahujte příliš pevně.
 • Po každém upnutí brusného nástroje spusťte zkušební provoz po dobu min. 30 vteřin při povolené pracovní rychlosti a se správně upevněným ochranným krytem. Držte nástroj tak, aby Vás případné úlomky při roztržení nástroje nezranily.
 • Nikdy neodstraňujte ochranné kryty strojů a zajistěte, aby byly v dobrém stavu a správně nainstalovány.
 • Obrobek musí být bezpečně a řádně upnut, rovněž příslušné opěry a úchyty musí být vhodně a bezpečně nastaveny.
 • Spusťte přístroj pouze tehdy, není-li mezi obrobkem a brusným nástrojem žádný kontakt.
 • Vyvarujte se mechanickému poškození brusného nástroje způsobeného tlakem, rázy nebo přehřátím.
 • Bruste pouze k tomu určenou plochou brusného nástroje. Vyhněte se broušení okrajem brusných pásů, používejte pokud možno střed brusného pásu.
 • Zamezte zablokování kotouče v řezu, jeho nerovnoměrnému opotřebení, aby byl zachován odpovídající výkon brusného nástroje. Pokud je to nutné, pracovní plochu brusného nástroje orovnejte.
 • Po vypnutí stroje nechte nástroj doběhnout do klidové pozice bez použití síly na jeho brždění.
 • Před vypnutím stroje nejprve vypněte a odpojte přívod chladící kapaliny a odstraňte přebytečnou chladící kapalinu z brusného nástroje.
 • Brusné pásy, které nejsou používány, by neměly být napnuty silou.

 Brusné částice, jiskry, prach a výpary

 • Vdechování brusného prachu může vést k poškození plic.
 • V případě broušení za sucha musí být instalováno odpovídající odsávací zařízení.
 • Nepoužívejte brusné nástroje v blízkosti hořlavých materiálů.
 • I když je k dispozici odsávací systém, doporučujeme při broušení za sucha používat respirátor dle směrnice EN 149.
 • Ochranné příruby nebo kryty musí být nastaveny tak, aby úlomky a jiskry odváděly ve směru od obsluhy.
 • Proveďte dodatečná ochranná opatření, jsou-li v blízkosti další osoby.
 • Při všech procesech broušení zásadně doporučujeme ochranu očí. Pro ruční broušení doporučujeme používat ochranné brýle nebo štít na obličej.
 • Pro ochranu očí doporučujeme dodržet minimálně ochranný faktor stupně B dle směrnice EN 166.
 • Vždy používejte vhodný brusný nástroj pro danou operaci. Nevhodný brusný nástroj může způsobit vznik nadměrného množství brusných částic a prachu.

Hluk

 • V souladu se směrnicí EN 352 doporučujeme používat ochranu sluchu bez ohledu na úroveň hluku, a to při všech aplikacích brusných nástrojů při ručním broušení.
 • Ujistěte se, že brusný nástroj je vhodný pro danou operaci. Nevhodný brusný nástroj může způsobit nadměrný hluk.

Vibrace

 • Vibrace mohou při používání ručně vedených brusek vést k poškození zdraví.
 • Přijměte okamžitě ochranná opatření, pokud po 10 min. nepřetržité práce s brusným nástrojem máte pocit brnění, píchání nebo nedoslýchavosti.
 • Účinky vibrací jsou výraznější v chladných podmínkách, proto udržujte ruce v teple a pravidelně procvičujte ruce a prsty. Používejte moderní přístroje s nízkou hladinou vibrací.
 • Dbejte na dobrý technický stav Vašeho přístroje. V případě nadměrných vibrací přístroj vypněte a nechte zkontrolovat.
 • Používejte kvalitní brusné nástroje a dbejte na jejich dobrý technický stav.
 • Udržujte upevňovací příruby a podložné talíře v dobrém technickém stavu. Vyměňte je ihned, jakmile zjistíte jejich opotřebení nebo deformaci.
 • Nedržte obrobek nebo stroj příliš pevně a nevyvíjejte přílišný tlak ani na brusný nástroj.
 • Vyhýbejte se nepřetržitému používání brusného nástroje. Používejte vhodný brusný nástroj, neboť nevhodný výrobek může způsobit nadměrné vibrace.
 • Dávejte pozor na fyzické příznaky vibrací – je-li to nezbytné, vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace brusných nástrojů

 • Opotřebované nebo vadné brusné nástroje musí být zlikvidovány v souladu s místními nebo národními předpisy.
 • Více informací je k dispozici na bezpečnostních listech Vašich dodavatelů.
 • Berte na vědomí, že brusné nástroje mohou být při broušení kontaminovány.
 • Vyřazené brusivo by mělo být zničeno, aby se zabránilo jeho opětovnému použití.